*Women Who Farm preorder round 3 has shipped! SmithGroup order turnaround is 10-14 bus. days. Thx! Dismiss